Instalace a údržba PVC

V případě pochybností, stejně jako pro dosažení nejlepšího možného výsledku pokládky doporučujeme obrátit se s žádostí ö instalaci PVC podlahoviny na odbornou, podlahářskou firmu. Před pokládkou pečlivě prostudujte příslušný manuál pokládky. PVC podlahoviny jsou vhodné pouze do interiéru.

 

Instalace a údržba bytového PVC - obsah:

Skladování a manipulace

Bytové PVC musí být uskladněno v interiéru a chráněno před vlivy počasí. Místo pro uskladnění musí být suché, bez přímého slunečního svitu a zajišťovat teplotu mezi 0°C až 30°C. Pro zabránění rizika vzniku skvrn žloutnutím se ujistěte, že se role materiálu nedostanou do kontaktu s nečistotami a cizími látkami. Zabraňte hrubému zacházení. Je-li materiál nařezán předem a poté se bude ještě nějakou dobu skladovat, je potřeba, aby jej navinout na pevnou návinku vnější stranou vně. Nevrstvěte víc rolí na sobě ať nedojde k jejich poškození deformací velkou vahou. Role o šířce 2 m skladujte nastojato a zajistěte před pádem, delší role skladujte naležato a nevrstvěte na sebe.

Vizuální kontrola

Před instalací materiál vždy překontrolujte, zda se shoduje s objednaným/požadovaným zbožím ve smyslu specifikace, dekoru a barvy. Současně pečlivě překontrolujte materiál na případný výskyt vad a poškození. Ačkoliv jsou role podlahoviny prochází výrobní kontrolou, může se stát, že došlo k přehlédnutí vady. V takovýchto případech kontaktujte náš obchodně-technický poradenský servis.

Upozornění: Nepřebíráme zodpovědnost za jakékoliv reklamace stran viditelných vad a defektů vzniklých výrobou, zacházením anebo transportem, uplatněné až po instalaci materiálu!

Aklimatizace

Bytové PVC a lepidla musí být před instalací aklimatizovány po dobu 24 - 48 hodin při pokojové teplotě 18 - 29°C a při relativní vlhkosti vzduchu 50-60%. Mezi ukončením pokládky a zahájením provozu po nové podlaze by měla být doržena prodleva dalších 24 – 48 hodin. 

Doporučujeme materiál na přesný rozměr nařezat v místnostech 24 hodin před pokládkou. Nařezaný materiál opět opatrně, bež poškození povrchu, narolujte na návinku lícem ven. Před pokládkou doporučujeme bytové PVC volně položit a nechat jej cca 2 hodiny přizpůsobit klimatickým podmínkám prostoru nad +18°C. Pokud toto není možné, měla by být podlahovina navinuta jen volně a ponechána v řešeném prostoru po dobu alespoň 24 hodin. Tímto bude podlahovina poddajnější a bude se lépe zpracovávat. Pásy o šířce role 2 metry nechejte aklimatizovat volně navinuté v pozici nastojato. Pásy o šířce role 4 metry nařežte na rozměr místnosti a nechejte aklimatizovat volně položené na podlaze. 

Řezání pásů před pokládku

Změřte maximální délku a šířku místnosti, kdy mějte na paměti různé výklenky a prostor dveří. Ke zjištěné maximální délce i šířce přidejte 15 cm. Abyste se vyhnuli spojům podlahoviny, je důležité zakoupit největší dostupnou šířku. V případě, že potřebujete v místnosti položit více pásů, věnujte pozornost estetickému navázání vzorku sousedících pásů podlahy. Je rovněž důležité, aby každý pás byl nařezán ze stejné role, což je předpokladem shodné barevnosti sousedících pásů. Pokud je potřeba sousedící pásy řezat z více rolí, poté se ujistěte o shodné šarži výrobku. V případě rozdílných šarží sousedících rolí nepřebíráne žádnou zodpovědnost za zjištěné rozdíly v barevnosti podlahy. Role shodné šarže musí být pokládány v návaznosti číselné řady, tj. začít s rolí s nejnižším číslem. Věnujte pozornost případné potřebě pokládky vzoru v opačném směru.

Příprava podkladu

Podlahové vytápění

Bytové PVC je vhodné pro pokládku na podlahové vytápění. Systém podlahového vytápění musí být vybaven automatickým omezením teploty, které nesmí překročit 27°C. Toto omezení se týká jak teplovodního, tak elektrického systému vytápění. V případě překročení teploty 32°C hrozí riziko změny barvy podlahoviny. Před pokládkou podlahy se ujistěte o řádné funkci podlahového vytápění. Podlahové vytápění musí být vypnuto 48 hodin před pokládkou a smí být zapnuto nejdříve 48 hodin po položení podlahoviny. Během této doby je případně potřeba zajistit náhradní zdroje vytápění, které zaručí teplotu v místnosti v rozmezí 18°C až 30°C. Po pokládce je potřeba teplotu v systému vytápění navyšovat postupně, a sice o 5°C za 24 hodin až do dosažení požadované provozní teploty. Teplota podkladu by při provozu nikdy neměla překročit 27°C. Podlahové vytápění nesamí být instalováno na původní podlahovou krytinu. Veškeré staré podlahové krytiny je potřeba odstranit a podlahové vytápění instalovat ve shodě s technologickým předpisem výrobce. Teplotní odolnost bytového PVC ovlivní teplotní prostupnost podlahového vytápění. Teplotní odolnost bytového PVC pro pokládku na podlahové vytápění by měla být nižší než 0,10 m² K/W. 

Podlahové chlazení

Bytové PVC je možné pokládat i na systémy podlahového chlazení, kdy teplota chladicí vody nesmí být nižší než 18°C.  Nižší tepota způsobí tvorbu kondenzátu, jež může vést k poškození podlahoviny. Současně termostat nesmí být nastaven na nižší než 5°C rozdíl oproti pokojové teplotě. 

Podkladní konstrukce

Podklad musí být pebvný v tahu i tlaku, bez trhlin, dokonale rovný a hladký, čistý, bez nečistot, prachu, mastnoty, oleje a zbytků lepidel nebo barev. Zbytkové částice s obsahem rozpouštědel nebo nafty mohou vést k trvalé změně barvy položené podlahoviny. Podklad musí být trvale suchý, s maximální hodnotou zbytkové vlhkosti:

 • 2,0 CM-% v případě cementového potěru (1,8 CM-% v případě podlahového vytápění)
 • 0,5 CM-% v případě anhydritového potěru (0,3 CM-% v případě podlahového vytápění)

V případě bytového PVC nelze převzít záruku za kopírování spár z podkladní konstrukce (jako třeba hlavičky hřebíků apod.), změny barvy podlahoviny a tovrba boulí z důvodu zvýšené vlhkosti působící z podkladu, změny barvy podlahoviny způsobené korozí podkladních materiálů (hřebíky, spony apod.), stejně jako změny barvy podlahoviny způsobené působení cizích látek.

Po přípravě podkladu povrch pečlivě vysajte vysavačem nebo smeťte prachové částice a nečistoty jemným smetákem.

Cementový potěr

Cementový potěr je potřeba vyrovnat a vyhladit samonivelační stěrkou, aplikovanou zpravidla v tloušťce vrstvy 3-6 mm. Dbejte výše uvedených požadavků stran nejvyšší přípustné vlhkosti, nostnosti a čistoty podkladu!

Deskové materiály na bázi dřeva

Veškeré podlahové deskové materiály by měly být zajištěny vhodnými šrouby se zápustnou hlavou. Vystupující hřebíky musí být zatlučeny a zarovnány s povrchem podkladu. Podklad přeložte březovou stavební překližkou tloušťky 3-6 mm (typický rozměr překližkových desek 1200 mm x 600 mm). Překližkové desky fixujte 25 mm konvexními - kroucenými hřebíky, sponkami nebo šrouby se zápustnou hlavou s roztečí 100 mm. Pokud by dřevěný materiál na minerálním podkladu (např. dřevěné parkety na cementovém potěru), v takovémto případě doporučujeme parkety odstranit a podklad dále upravovat jako cementový potěr. Bytové PVC nepokládejte přímo na dřevěný podklad napuštěný konzervanty.

Kamenná nebo keramická dlažba

Dbejte pokynů uvedených v sekci pro cementový potěr. Veškeré uvolněné a poškozené dlaždice je potřeba vyjmout a místo vyplnit vhodnou opravnou stěrkou. Stará kamenná dlažba bývá často instalována na podkladu bez funkční hydroizolační vrstvy. Toto je potřeba překontrolovat a ujistit se, že v konstrukci podlahy se nalézá funkční hydroizolace, případně je potřeba tuto zhotovit, optimálně odbornou firmou. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat náš technicko-obchodní poradenský servis. 

Stávající hladké podlahy

Stávající PVC podlahy, linoleum nebo korek kompletně odstraňte. 

OSB desky

Veškeré podlahové deskové materiály by měly být zajištěny vhodnými šrouby se zápustnou hlavou. Vystupující hřebíky musí být zatlučeny a zarovnány s povrchem podkladu. Bytové PVC nepokládejte přímo na dřevěný podklad napuštěný konzervanty. Po přípravě podkladu tento důkladně vysajte vysavačem nebo zameťte jemným smetákem. 

Nářadí pro pokládku

 • ostrý nůž s rovnou čepelí pro dlouhé, rovné řezy
 • ostrý nůž s čepelí ve tvaru háčku pro řežání v koutech, rozích, místech prostupů apod.
 • jemný smeták
 • potřebně dlouhá a rovná ocelová planžeta pro řezy
 • metr 
 • v případě spojů přípravek na tzv. studený svár PVC
 • oboustranně lepicí páska odolávající změkčovadlům 
 • fén 
 • tesařská tužka
 • váleček na fixaci nebo ozubená stěrka s jemnými zuby
 • hadr na čištění
 • přítlačný válec (min. 50 kg) nebo přítlačné hladítko   

Směr pokládky

Nepřehybejte nebo nelámejte podlahovinu, která by se mohla trvale poškodit. Rubovou stranu nepopisujte propiskou ani značkovači. Pokud je to nezbytné, použijte jemnou tužku a grafitem. Ujistěte se, že veškeré pásy jsou pokládány ve směru tisku (směr, v jakém se odvíjí role). Při řezání po délce role vnímejte přirozený vzhled tištěného vzoru. V případě dekoru prken a dlažby doporučujeme pásy podlahoviny pokládat ve stejném směru. V případě celoplošných (uni) dekorů doporučujeme pásy přetáčet o 180°. V případě pochybností kontaktujte náš technicko-obchodní poradenský servis. 

Směr pokládky PVC 

V případě, že potřebujete v místnosti položit více pásů, věnujte pozornost estetickému navázání vzorku sousedících pásů podlahy. Je rovněž důležité, aby každý pás byl nařezán ze stejné role, což je předpokladem shodné barevnosti sousedících pásů. Pokud je potřeba sousedící pásy řezat z více rolí, poté se ujistěte o shodné šarži výrobku. V případě rozdílných šarží sousedících rolí nepřebíráne žádnou zodpovědnost za zjištěné rozdíly v barevnosti podlahy. Role shodné šarže musí být pokládány v návaznosti číselné řady, tj. začít s rolí s nejnižším číslem. Věnujte pozornost případné potřebě pokládky vzoru v opačném směru.

Na velkých plochách by pásy podlahy měly být pokládány ve směru hlavního zdroje zdroje světla (oken). Na dlouhých a úzkých chodbách by pásy podlahy měly bát pokládány ve směru chodby.

UPOZORNĚNÍ: V případě pokládky více pásů podlahy musí být podlaha celoplošně podlepena nebo fixována a spoje spojeny a utěsněny tzv. studeným svárem (viz níže). 

Pokládka bytového PVC

 • Podlahovinu nahrubo zařízněte podle půdorysných rozměrů, kdy ke každé míře přidejte alespoň 5 cm. Budete-li pokládat vedle sebe více pásů, nezapomeňte k 5 cm přidáním přidat i potřebnou délku pásu pro estetické navázání vzoru.
 • Nahrubo zaříznutý pás přiložte ke zdi odkud zahájíte pokládku s 5 cm přesahem, který využijte k rovnoběžnému a estetickému zarovnání směru dekoru se směrem zdi. 
 • Je důležité podlahovinu ořezávat raději postupně než provést jeden pokus o řez a podlahovinu nenávratně poškodit. Nůž fixujte zápěstím vždy ve svislé poloze, což je předpokladem rovného řezu.
  • Vnitřní rohy: z vnějšího rohu podlahoviny veďte úhlopříčný řez v několika citlivých krocích, až podlahovina hladce dosedne k podkladu.
  • Vnější rohy: podlahovinu citlivě přitlačte ke styku podlahy s vnějším rohem stěny a podél stěny proveďte k podlaze rovný řez. Při tomto pracovním kroku pomůže jemné nahřátí podlahoviny fénem.
  • Nepravidelné řezy (prostupy trubek apod.): podlahovinu citlivě přitlačte ke styku podlahy s trubkou a podél středu trubky proveďte k podlaze rovný řez. Aby se Vám podlahovina u trubky dále netrhala, pomůže drobný příčný řez. Pás okolo trubky opatrně položte a čistě zařízněte okolo trubky. Při tomto pracovním kroku pomůže jak jemné nahřátí podlahoviny fénem, tak použití nože vybaveného čepelí s háčkem.
 • S nyní hladce a volně položeným materiálem co se rohů a trubních prostupů týče je možné provést závěrečné řezy podél stěn. Pás podlahoviny domáčkněte do místa styku stěny s podlahou a postupně odřezávejte po malých pruzích, kdy kontrolujte okamžik dolehnutí materiálu k podlaze těsně kopírující přiléhající stěnu. Při postupném, odžezávání směrujte nožem proti stěně.
 • Vyvarujte ořezávání příliš natěsno podél stěn, protože to zabrání tomu, aby materiál ležel rovně (zpravidla ponechte mezeru 2 - 3 mm mezi okrajem podlahy a stěnou, aby byl umožněn přirozený pohyb, římž zabráníte tvorbě boulí v důsledku objemových změn místnosti).
 • Veškerý, pod pásem uzavřený, vzduch vytlačte od středu pásu k okrajům jemným smetákem.
 • Při očekávaném vysokém zatížení podlahy těžkým zařízením (chladničky, myčky nádobí, pračky apod.), je důležité podlahovinu v těchto místech celoplošně fixovat k podkladu. Pruh lepidla by měl být alespoň 5 cm široký a nanesen v celé šířce zařízení, kde je podlahovina ve styku se stěnou. Tímto se minimalizuje riziko boulí na podlahovině v důsledku provozu zařízení. Pokud uvažujete o pravidelném přemisťování těžkého zařízení, je účelné je umístit na odřezky bytového PVC nebo zvážit jejich umístění na pevnou desku. Tímto se eliminuje riziko budoucího poškození podlahoviny.

Řezání ve spojích

Dodatečné nářadí pro pokládku:

 • slabě lepivá maskovací páska 
 • disperzní, akrylátové lepidlo a ozubená stěrka vel. A2 nebo fixační přípravek a ozubená stěrka vel. A4, případně  oboustranně lepicí páska odolávající změkčovadlům
 • přípravek na svařování PVC za studena (Tuba typ A)

Pracovní postup:

 • největší kus pásu nahrubo zařízněte podle výše uvedeného postupu
 • přiložte k němu druhý pás s přesahem 35 - 50 mm, kdy překontrolujte návaznost a přechod dekoru (v případě šíře role 4 m): v případě dekoru bez vzoru nezapomeňte sousední pás otočit o 180° aby se minimalizovala zjevná změna odstínu.
 • druhý, sousedící pás nahrubo zařízněte podle výše uvedeného postupu 
 • v místě přesahu spoje položte rovnou, ocelovou planžetu tak, aby vodicí hrana ležela nad oběma překrývajícími se materiály. Planžetu pevně ​​držte a oba materiály prořízněte nožem s rovnou čepelí ve svislé poloze (kolmo k podlaze), abyste vytvořili těsný spoj (proříznutí podlahoviny v celé délce bude vyžadovat postupný posun nože, který ze spoje nevysunujte).

Lepení bytového PVC

Zpravidla se řeší pokládka jednoho pásu podlahoviny do 20 m² plochy, kdy není zapotřebí celopolšná fixace nebo lepení. V případě plochy nad 20 m² nebo v případě pokládky více pásů doporučujeme bytové PVC celoplošně lepit nebo fixovat k podkladu. 

Maximální velikost místnosti pro volnou pokládku bytového PVC s textilní rubovou stranou, z jednoho pásu, činí 45 m². Pro dlouhodobou životnost podlahoviny doporučujeme bytové PVC celoplošně lepit nebo fixovat! 

Lepení po obvodu

Tento způsob montáže bytového PVC výslovně nedoporučujeme. Oboustranně lepicí pásku, odolávající změkčovadlům, je možné použít v prostoru dveří, kde zajistí hladce položené PVC. Alternativně může být podlahovina zajištěna dveřním prahem. 

Celoplošné lepení nebo fixace

Celoplošné lepení nebo fixaci nejlépe zajistí prrofesionální podlahářská firma. Mezi obecná doporučení patří důsledně dbát pokynů výrobce lepidla nebo fixačního přípravku, zejnáma stran způsobu nanášení, odvětrání, otevřené doby pro pokládku a času vysychání, po kterém může být podlahovina zatěžována. 

Přesvědčte se, že je pás rovný, bez uzavřených vzduchových bublin, deformací a napětí. Zkontrolujte, zda jsou všechny spoje pevně spojeny. Zvlněné spoje se nepokoušejte se narovnat stlačením. Pokud jsou spoje zvlněné znamená to, že spoj pásů studeným svárem neproběhl v pořádku.

Volba zda bytové PVC lepit nebo fixovat záleží na faktoru zatížení, kdy fixace postačuje v bytovém zatížení. Naopak, v případě komečního zatížení, je potřeba volit výhradně silné lepidlo. Praktickým hlediskem použití fixace je její snadné nanášení (řidší konzistence), stejně jako možné odstranění fixačního prostředku z pokladu po případném stržení podlahy pomocí teplé vody s promývacím prostředkem.         

Dodatečná nářadí pro lepení nebo fixaci:

 • disperzní, akrylátové lepidlo nebo fixace na PVC podlahoviny (nikdy nepoužívejte kontaktní lepidla na bázi rozpouštědel)
 • ozubená stěrka s jemnými zuby vel. A2 pro lepidlo nebo A4 pro fixaci (případně moltoprenový váleček na fixaci)
 • hadr na čištění
 • přítlačné hladítko nebo podlahový válec 

Lepení nebo fixace jednoho pásu

Po přípravě stáhněte pás na polovinu místnosti zpět, abyste odkryli asi polovinu podkladu. Naneste lepidlo nebo fixaci na podklad v souladu s pokyny výrobce lepidla nebo fixace. Podlahový materiál po doporučeném odvětrání opatrně vsunujte do lože lepidla nebo fixace bez uzavírání vzduchu. Po přiložení podlahoviny do lepidla celou plochu přihlaďte podlahovým válcem nebo přítlačným hladítkem. Stáhněte druhou polovinu pásu a postupujte stejným způsobem. Podlahu nakonec zaválcujt 50 kg podlahovým válcem nebo přítlačným hladítkem abyste vytlačili všechny zachycené vzduchové bubliny.

Lepení nebo fixace v případě dvou pásů podlahoviny

Pokud lepíte nebo fixujete podlahovinu ve více pásech, postupujte dle výše popsaného návodu v sekci Řezání ve spojích, ale podlahovinu neprořezávejte. 

Opatrně stáhněte oba pásy podlahoviny a pod střed jejich spoje umístěte oboustranně lepicí pásku nebo naneste 15 cm široký pruh akrylového lepidla na PVC podlahy.

Opatrně vsuňte podlahovinu zpět na oboustranno upásku nebo do lepidla a ujistěte se, že vzor správně navazuje.

V místě přesahu spoj přelepte maskovací páskou s nízkou lepivostí (nepoužívejte silnou lepicí pásku, protože při jejím odstraňování může dojít k poškození povrchu podlahy).

Prořízněte pásku tak aby následně bylo možné aplikovat techniku studeného sváru (viz instrukce výše).

Stáhněte pás podlahovin na polovinu po délce od stěny tak, aby nedošlo k posunu pásu (změně jeho osy) z ohledem na budoucí svařování spoje za studena). 

Naneste lepidlo nebo fixační prostředek v souladu s pokyny výrobce, po odvětrání vsuňte pás na připravený podklad.

Obdobně pokračujte v případě druhé poloviny pásu.

Podlahovinu na závěr zaválcujte podlahovým válcem o hmotnosti 50 kg nebo přihlaďte přítlačným hladítkem, čímž vytlačíte všechny případné vzduchové bubliny. Dbejte na to, abyste ze spoje nevytlačovali lepidlo. U podlahovin s filcovým rubem používejte na přihlazení koště zabalené v dece a dejte pozor, abyste lepidlo nevtlačili do spoje.

 

 

Instalační videomanuál bytové PVC

Přihlášení

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci webu a analýze návštěvnosti soubory cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím" souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu. 
Zjistit více o ochraně soukromí.