Instalace a údržba vinylových dílců

Kladení vinylových podlah se v zásadě liší v případě lepené a plovoucí vinylové podlahy. V případě obou variant je potřeba montáži věnovat náležitou péči a důsledně dodržovat předepsaný technologický postup výrobce.

Kvalita a estetika pokládky je přímo dána připraveností podkladu, na nějž se bude vinylová podlaha instalovat. Podklad musí být vždy pevný v tahu i tlaku, rovný, hladký, čistý, trvale suchý, bez trhlin, mastnoty a nečistot. Jakékoliv nedostatky v přípravě podkladu budou na hotové podlahovině viditelné.

 

Pokládka a údržba lepené vinylové podlahy Amtico First

Pokládka a údržba plovoucí vinylové podlahy Krono Xonic

Pokládka a údržba plovoucí vinylové podlahy Rocko

 


 

Pokládka lepené vinylové podlahy Amtico First

 

Zaměření

Před zahájením instalace musí být provedeno posouzení stavu podkladu a místních podmínek. Výsledek zjištění musí být v souladu s podmínkami uvedenými v tomto manuálu pokládky podlahovin Amtico First, stejně jako s místními předpisy a normami. Podlahovina Amtico First není vhodná pro instalaci v exteriéru a nevytápěných prostorách.

Příprava podkladu

Kvalita a příprava podkladu, měření vlhkosti, relativní vlhkosti a samotná instalace podkladu musí být v souladu s technickým manuálem společnosti Amtico International a dále s normou ČSN 744505 (Podlahy: společná ustanovení). Instalace Manipulace, skladování a aklimatizace použitých materiálů musí být v souladu s doporučenými postupy firmy Amtico International. Instalace nesmí být zahájena, dokud nebudou řádně dokončeny všechny předchozí přípravné práce. Lepidlo musí kvalitativně odpovídat způsobu a použití pro montáž elastických podlahovin v dílcích. Pro lepení na savé, vystěrkované podklady bez přímo osluněných ploch doporučujeme disperzní lepidlo Bostik Stix A550 Power Elastic. Výběr vhodného lepidla se provádí na základě posouzení specifických místních podmínek. V případě nejasností kontaktujte náš technicko–obchodní poradenský servis.

Manipulace, aklimatizace a skladování

Před zahájením instalace musí být jednotlivá balení podlahoviny Amtico First zkontrolována, zdali odpovídají požadované specifikaci, zda jsou stejné výrobní šarže a zda není podlahovina poškozena. Reklamace týkající se výrobních vad nebo poškození lze uplatnit pouze před zahájením instalace, nikoli po jejím dokončení!

Teplota vzduchu by měla být optimálně 20 °C, nebo v rozmezí od 18 °C do 25 °C. V případě, že tomu tak není, zapněte topení / klimatizaci pro dosažení stanovené teploty, která musí být konstantní po celou dobu aklimatizace i následné instalace podlahoviny a rovněž po dobu 72 hodin po skončení pokládky.

Pokud je daný prostor vytápěn podlahovým topením, tento zdroj musí být zcela vypnutý, aby teplota podkladu byla shodná v celé ploše, k vytápění prostoru je v tomto případě nezbytné použít přenosná vytápěcí tělesa. Jednotlivá balení s podlahovinou rozložte jedno vedle druhého, aby mohlo dojít k řádné aklimatizaci podlahoviny v daném prostoru. Podlahovina, lepidlo a podklad musí být v teplotní shodě, je tedy třeba ponechat je na místě pokládky minimálně 24 hodin před zahájením instalace i během jejího průběhu.

Jestliže nebyly podlahovina a lepidla skladovány při teplotě 18 °C až 25 °C, doporučuje se, aby aklimatizace trvala minimálně 48 hodin před začátkem instalace. Dílce podlahoviny musí být skladovány naležato a chráněny před přímým slunečním zářením, zdroji tepla nebo větráky klimatizace apod. Relativní vlhkost vzduchu by se měla pohybovat mezi 45 až 65 % a v žádném případě nesmí překračovat 75 %.

Před zahájením instalace podlahoviny je nutno změřit zbytkovou vlhkost podkladu, a to jak v nových, tak i ve starých budovách. Hodnotu naměřené vlhkosti zaznamenejte.

Vlhkost podkladu

Naměřená vlhkost podkladu nesmí být vyšší, než je nejvyšší povolená hodnota pro použitý typ podkladu a použitou měřicí metodu specifikovanou v normě ČSN 744505. Jestliže je naměřená hodnota vyšší, musí být při instalaci použito speciálních opatření (jako například aplikován izolační systém proti vlhkosti) nebo se musí s instalací počkat do doby, než zbytková vlhkost podkladu klesne na požadovanou hodnotu. V případě nejasností kontaktujte náš technicko–obchodní poradenský servis.

Příprava podkladu - minerální podklady

Cementový potěr

Dílce podlahoviny musí být instalovány pouze na dostatečně suchý cementový potěr. Doba schnutí závisí na tloušťce potěru, umístění a typu stavby, teplotě, vlhkosti vzduchu a dalších podmínkách. Nové cementové potěry obsahují vysoké procento zbytkové vlhkosti.

Maximální hodnota zbytkové vlhkosti cementového potěru je 2,0 CM-% (měřeno CM přístrojem). V případě podlahového vytápění pak 1,8 CM-%.

Podklad musí být důkladně mechanicky očištěn od všech zbytků barev, mastnoty, vosku a jiných cizorodých látek. Pro odstranění povrchového znečištění se nesmí používat rozpouštědla. Podklad musí být pevný, hladký, čistý, suchý a bez trhlin. Pro vyplnění případných děr a prohlubní nebo pro opravu nerovností používejte vhodné správkové hmoty.

Poté je nutno aplikovat samonivelační stěrku – viz odstavec Samonivelační stěrky pro pevné podklady.

Strojově hlazený cementový potěr

Strojově hlazený cementový potěr má relativně neabsorbční, málo porézní povrch, což prodlužuje dobu schnutí. Není vhodným povrchem pro přímou aplikaci lepidla. Jemnosti povrchu je docíleno metodou strojového hlazení. Z těchto důvodů se doporučuje provést vhodnou mechanickou úpravu jako např. abrazivní tryskání nebo zdrsnění povrchu broušením. Poté je třeba aplikovat samonivelační stěrku – viz odstavec Samonivelační stěrky pro pevné podklady.

Anhydritový potěr

Anhydritové potěry jsou někdy obtížně identifikovatelné a nesmí být zaměněny za cementové potěry. Anhydritové potěry schnou v podobném čase jako jejich cementové protějšky.

Maximální hodnota zbytkové vlhkosti anhydritového potěru je 0,5 CM-%. V případě podlahového vytápění pak 0,3 CM-%.

Jestliže je povrch dostatečně suchý, je naprosto nezbytné anhydritový potěr celoplošně přebrousit a poté aplikovat samonivelační stěrku – viz odstavec Samonivelační stěrky pro pevné podklady.

Samonivelační stěrky pro pevné podklady

Většina pevných podkladů vyžaduje aplikaci samonivelačních stěrek, aby vznikl tvrdý, hladký, přiměřeně savý a rovný povrch, na který může být aplikováno lepidlo a dílce podlahoviny. Výběr vhodné samonivelační stěrky je rozhodující a záleží na něm životnost a vzhled celého podlahového systému.

Všeobecně by tloušťka samonivelační stěrky měla být min. 2,0 mm.

Veškeré informace a instrukce o daném typu stěrky obdržíte od výrobce, který vám také poradí, jaký typ si správně vybrat pro bezproblémovou instalaci vaší podlahoviny. Zároveň doporučí i vhodné penetrační nátěry na podklad.

Dilatační spáry

Dilatační spáry jsou součástí stavebních objektů, proto nesmí být vyplňovány stavebními hmotami a následně přes ně instalovány podlahoviny. Měly by být přiznány za použití odpovídajících profilů.

Příprava podkladu - dřevěné podklady

Stávající prkenná podlaha

Volná prkna ze stávající podlahy by měla být zafixována (přitlučena) do podkladu a všechna poškozená prkna nahrazena novými. V případě potřeby prkna přebrušte a přestěrkujte vhodnou samonivelační stěrkou. Další možností přípravy starých prken je jejich překrytí překližkou − viz odstavec Překrytí překližkou. Nadměrně deformované, pružící a prohýbající se (při pochozím zatížení) dřevěné podklady, nejsou vhodné pro instalaci podlahovin Amtico, dokud se neopraví vhodným způsobem.

Dřevotříska, hobra, dřevotřískové desky

Pokud tyto podklady nejsou pevně zafixovány, neměly by na ně být dílce podlahoviny Amtico First lepeny. Navíc musí být takové podklady před zahájením instalace překryty překližkou − viz odstavec Překrytí překližkou.

Překrytí překližkou

Tloušťka překližky musí být min. 6,0 mm, třída 3, stupeň exteriér, pevnost v tahu ČSN EN 314-2:1993. Výběr tloušťky překližky by měl být stanoven podle kvality povrchu, který bude překrývat. Výrobce doporučuje nechat panely překližky dostatečně aklimatizovat na místní podmínky, zároveň musí být chráněny proti poškození, vodě a vlhkosti. Překližka je pokládána v dílcích, jejichž maximální velikost nesmí překročit rozměr 2400 × 1200 mm.

Uchycení/fixace překližky se provádí šrouby, hřeby, vruty nebo vroubkovými či rozbíhavými sponami. S fixací by se mělo začít ve středu každé desky, přibíjení hřebíků, šroubování nebo sponkování se provádí každých 150 mm ve střední části desek a každých 100 mm po obvodu ve vzdálenosti 12 mm od kraje. Poté je třeba všechna fixační místa zatmelit v jedné rovině s povrchem překližkové desky. Dílce překližky se instalují do šachovnice s minimem spojů. Doporučujeme použít vhodné tmelicí a krycí produkty, díky kterým nebudou po dokončení instalace viditelná místa fixace ani spoje jednotlivých desek. Výrobci těchto produktů vám doporučí nejvhodnější materiály z jejich nabídky a zároveň poradí s výběrem penetrací. Na závěr je nezbytné vše přebrousit pro dosažení hladkého a rovného povrchu.

Příprava podkladu - jiné typy

Stávající elastické podlahoviny

Nedoporučuje se instalovat podlahoviny Amtico First přímo na stávající elastické podlahoviny. Všeobecně musí být takové podlahoviny odstraněny včetně zbytků starých lepidel, a to buď ručně, nebo za použití příslušné techniky. Očištěný podklad je pak možno po zhodnocení jeho stavu připravit odpovídajícím způsobem pro instalaci podlahoviny Amtico First.

Terrazzo, kámen, keramika

Podlahové materiály jako kamenná dlažba, keramika nebo terrazzo mohou být pro následnou instalaci podlahovin Amtico First vhodné, pokud jsou k tomu správně připraveny. Jelikož nejsou parotěsné, může docházet k prostupu vlhkosti na spodní část dílců nainstalované podlahoviny Amtico First, a způsobit tak její zvlnění a separaci. Zkontrolujte tedy vlhkost a v případě potřeby instalujte účinnou zábranu proti vlhkosti. Opotřebená nebo jinak poškozená místa stávající podlahy musí být opravena, vyviklané dlaždice odstraněny a nahrazeny novými, případně místa po nich vyrovnána vhodnou správkovou hmotou. Povrch musí být dostatečně čistý, zbavený zbytků tmelů, nátěrů a jiných cizorodých látek, jako je mastnota, vosk apod. Pro přípravu těchto typů podkladů existují účinné metody, díky nimž bude podklad skvěle upraven pro instalaci samonivelační stěrky − viz odstavec Samonivelační stěrky pro pevné podklady.

Kov

Kovové povrchy by měly být vyčištěny/odmaštěny a poté mechanicky zdrsněny a zbroušeny, aby byly naprosto čisté a bez jakýchkoliv dalších cizorodých látek (rez, oxidy kovů). Dílce podlahoviny Amtico First pak mohou být instalovány na takto připravený povrch za použití reaktivního dvousložkového lepidla (za žádných okolností nepoužívejte pro lepení na kov disperzní lepidla na bázi vody).

Zdvojené podlahy

Podlahoviny Amtico First nemohou být instalovány přímo na panely zdvojené podlahy. Pro aplikaci přímo na panely zdvojené podlahy je určen podlahy jsou určeny jiné typy podlahovin.

Podlahové vytápění

Existují dva typy podlahových vytápění – teplovodní, instalované do podkladu, a elektrické vytápění, které je položeno na povrchu podkladu. V obou případech platí stejné teplotní limity – teplota na povrchu podkladu (tj. rozhraní lepidla) by neměla převýšit 27 °C.

Před zahájením instalace podlahových dílců Amtico First se ujistěte, že podlahové vytápění funguje tak, jak má, nevykazuje netěsnosti, kabely nejsou poškozeny a podklad je stabilní. 48 hodin před zahájením instalace musí být podlahové vytápění vypnuto, to platí i 72 hodin po dokončení instalace.

Poté je třeba zahájit pozvolnou temperaci s vysokým teplotním namáháním (např. zimní sezóny) a nebo možným působením vlhkosti (např. koupelny, vstupy z ulice apod.). Pokud jde o podlahové vytápění, je na zodpovědnosti jeho výrobce nebo dodavatele, aby doporučil vhodné postupy a materiály, které lze použít pro přípravu podkladu na jím dodaný typ podlahového vytápění.

Elektrické podlahové vytápění musí být celé instalováno uvnitř dobře vylité samonivelační stěrky a teplota musí být pravidelně kontrolována, aby nepřevýšila hodnotu 27 °C na povrchu podkladu. Pozor bychom měli dávat i v případě, že na podlahy s podlahovým vytápěním umisťujeme dobře izolující materiály o větších plochách (jako např. koberce, běhouny, sedací vaky). Ty mohou způsobit vyšší koncentraci tepla v jednom místě, což může vést ke zvlnění i ztrátě barvy dílců podlahoviny Amtico. V těchto případech nelze uplatnit žádnou reklamaci.

Instalace podlahoviny Amtico First

Podlahovina Amtico First v dílcích by měla být instalována tak, aby byla v místnosti u stěn zakončena se stejnými velikostmi dořezávaných dílců. Jakkoliv se to nemusí zdát důležité, je to jedno z kritérií pro kvalitní instalaci. U designu dřevěných prken je přijatelné a stačí, když jsou dořezávaná „prkna" po jejich delší straně u stěn místnosti podobně široká. Ovšem zejména u čtvercových dílců designu kamene je naprosto nezbytné, aby dořezávané dílce byly stejně veliké u všech stěn místnosti, ať již jsou kladené v přímém, nebo diagonálním směru. Též je třeba zajistit návaznost dílců podlahoviny ve dveřních otvorech.

Správný způsob, jak začít pokládku, je u většiny místností určit a vyznačit její středový bod a osy místnosti – základní, tedy většinou podélnou a příčnou osu, vzájemně kolmé. Poté je třeba určit výchozí bod a výchozí linii pokládky dílců podlahoviny, které většinou nekorespondují s polohou středového bodu a osami místnosti, a též je vyznačit. K určení výchozího bodu a výchozích linií je třeba použít metodu položení dílců na „sucho" a posouváním najít jejich nejvhodnější polohu, ve které budou dořezy dílců protilehlých stěn, i případné průchody dveřními otvory, ve shodě.

Lepení podlahoviny

K montáži podlahoviny Amtico First na vystěrkovaný podklad doporučujeme použít disperzní lepidlo Bostik Stix A550 Power Elastic. U jiných výrobců obecně platí, že použité lepidlo musí kvalitativně odpovídat montáži elastických vinylových podlahovin v dílcích a jeho výrobce jej pro toto použití musí výslovně doporučovat! Výběr vhodného lepidla provádíme na základě posouzení specifických podmínek místa instalace.

 

Údržba lepené vinylové podlahy Amtico First s PU úpravou

Všeobecná opatření

Ve vstupních částech instalovat dostatečně dimenzované a účinné čistící zóny (minimální délka na 3-4 kroky), které je nutné  pravidelně čistit nebo vyměňovat. Toto opatření zamezí vnášení velké části nečistot do objektu a sníží nebezpečí mechanického poškození podlahy.

Židle s defektními nebo chybějícími kluzáky a také použití nevhodných nebo nesprávných kluzáků nebo koleček způsobuje mechanické poškození povrchu podlahy a je proto nutné se tomu vyvarovat. Důrazně doporučujeme, aby byl veškerý pohyblivý nábytek opatřen vhodnými kluzáky a vhodnými kolečky.

Čištění po ukončení pokládky

Nově položená krytina musí být před používáním důkladně vyčištěna, aby byly odstraněny všechny zbytky výrobních, stavebních a montážních nečistot. K tomuto čištění použít doporučený čistič zředěný s vodou ve vhodném poměru. Při nepatrném znečištění je možno tuto koncentraci zvýšit podle stupně znečištění. Čistící roztok nanést stejnoměrně na podlahu a po asi 10 minutách působení celou plochu vydrhnout jednokotoučovým rotačním strojem SRP s vhodným padem (u hladkých povrchů) nebo kartáčem. Rozpuštěné nečistoty odsát vysavačem na vodu a celou plochu důkladně zneutralizovat čistou vodou až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku.

Doporučený čistič:

CC-PU čistič, ředění 1:10 s vodou

Doporučený pad:

Červený pad standard

Běžné denní čištění

Odstraňování prachu:

Odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádět stíráním vlhkým mopem. Manuální nebo strojové mokré čištění: Pro odstranění přilnutých nečistot použít doporučený čistič zředěný s vodou ve vhodném poměru a podlahu vytírat ručně vhodným mopem (např. mopy s potahem z mikrovlákna) nebo čistit mycím automatem s vhodným padem nebo kartáčem. V prostorách, ve kterých je nutno pravidelně provádět plošné desinfekční čištění, používat Dezinfekční prostředek-koncentrát (testován dle směrnic a listiny DGHM a VAH).

Doporučený čistič:

CC-PU čistič, ředění 1:200 s vodou

Doporučený pad:

Červený pad standard

 

Strojové intenzivní čištění / Mezistupňové čištění

Pokud není možno ulpívající nečistoty odstranit běžným manuálním nebo strojovým čištěním, doporučuje se provést mezistupňové intenzivní strojové čištění doporučeným čističem zředěným s vodou ve vhodném poměru dle stupně znečištění povrchu podlahy. Čištění provádět mycím automatem nebo jednokotoučovým strojem s červeným padem sprejovou metodou (v případě, že je podlahovina kladena bez lepení). Tato metoda je vhodná také pro pravidelné turnusové mezistupňové čištění v objektech se silným vnosem nečistot.

Doporučený čistič:

CC-PU čistič, ředění 1:50 – 1:100 s vodou, nechat cca 3-5 minut působit

Doporučený pad:

Červený pad standard

 

Technické poznámky

Pravidelné leštění vyčištěného povrchu jednokotoučovým strojem s bílým padem nebo leštícím kartáčem se doporučuje pro optimální udržení hodnoty a kvality povrchové úpravy. Leštění zároveň zjednodušuje a usnadňuje denní čištění.

Odstraňování skvrn, rýh od podpatků a škrábanců

Odolné skvrny a gumové rýhy od podpatků, které nelze odčistit metodami běžného čištění, je možné odstranit doporučeným produktem ve spojení s mikrovláknovým hadříkem nebo jemným padem. Na závěr čištěné místo přemýt čistou vodou. Skvrny odstraňovat pokud možno okamžitě, neboť některé typy pigmentu mohou po určité době migrovat do povrchu podlahy a jejich odstranění je poté obtížné nebo nemožné.

Doporučený čistič:

CC-PU čistič, neředěný

 

Základní čištění

Základní čištění elastické podlahy je nutné provést tehdy, pokud není možné odstranit odolné nečistoty a zbytky ošetřovacích produktů medodami popsanými v odstavci Běžné denní čištění. Pro základní čištění doporučujeme pozvat specializovanou firmu. V případě zájmu o předání kontaktu se neváhejte obrátit na náš technicko–obchodní poradenský servis.

 


Pokládka plovoucí vinylové podlahy Krono Xonic

 

Manuál pokládky a čištění

Před pokládkou a během pokládky je třeba neustále dodržovat tyto pokyny. Nejprve si v úplnosti prostudujte tyto pokyny pro pokládku. Postupujte přesně podle těchto pokynů, aby zůstal zachován plný nárok na záruku. Krono Xonic se vyrábí v definovaných a vysoce přesných pracovních krocích. Polotovary i hotové výrobky jsou podrobeny přísným a soustavným kontrolám kvality. Nelze však zcela vyloučit poškození jednotlivých panelů např. během přepravy. Před pokládkou zkontrolujte stav podlahových panelů.

Při přepravě nezapomeňte, že balíky mají poměrně velkou hmotnost. Následující tipy mohou usnadnit přepravu břemen, aniž byste si zranili záda:

  • Udržujte páteř stabilní: mějte záda narovnaná a stáhněte svaly břicha a pánevního dna. Při zvedání používejte sílu v nohách.
  • Nedělejte trhavé pohyby ani rotace do stran: Je-li třeba předmět otočit, zvedněte předmět, udělejte krok do strany a poté jej položte. Odstraňte nejprve překážky a ukliďte dané místo.

Příprava podkladu

Před pokládkou uskladněte balíky za stejných klimatických podmínek, jaké se budou vyskytovat při pokládce a následném používání. Neskladujte balíky na přímém slunečním světle před oknem.

Aklimatizaci provádějte za následujících podmínek:

  • Při stohování natáčejte vrstvy o 90°
  • Po dobu nejméně 48 hodin
  • Pokládejte naplocho s minimální mezerou 50 cm od všech stěn a absolutně vodorovně.

Dbejte na to, aby se s panely při práci vždy zacházelo opatrně. Pracujte oběma rukama a vyvarujte se posouvání panelů nohou, jinak se profily mohou poškodit.

Potřebné materiály a nástroje: Tužka, skládací metr, měřicí trojúhelník, vodováha a distanční tělíska (1 mm, 10 mm), přiklepávací blok a kladivo. Dále se doporučuje pro řezání používat podlahářský nůž a ruční pilku. Pilové listy by měly být
jemnozubé. Lze také použít vykružovačku nebo kotoučovou pilu s jemnozubými listy.

Varování! Vyříznuté a zlomené hrany mohou být ostré a mohou při neopatrné manipulaci způsobit zranění. Ujistěte se, že pohyb podlahy není omezen a že do stavebních spár ve vlhkých místnostech neproniká vlhkost.

Podklady pro pokládku a izolace: Výrobek je vhodný do prostor se zvýšenou vlhkostí vzduchu. Vlhké místnosti, jak je definuje norma DIN 68800, jsou místnosti s dlouhodobou nebo trvalou nepřetržitou vlhkostí vzduchu nad 70 %. Krono Xonic není vhodný pro použití ve venkovních prostorách a ve vlhkých prostorách. Typickými oblastmi použití tohoto produktu jsou obytné místnosti, ložnice, koupelny, kuchyně, jídelny, vestibuly, kanceláře, obchody, předsíně, ordinace, hotely, chodby. Všechna ostatní použití je třeba zkonzultovat předem a nevztahuje se na ně záruka.

Podklad pro pokládku panelů musí být takový, aby podlahové panely mohly být položeny v souladu s pokyny výrobce. Vhodné podklady zahrnují minerální podklady (například podlahové dlažby, vytápěné potěry na vodní bázi, beton a asfalt). Vezměte na vědomí, že konstrukce podkladová konstrukce musí odpovídat normě ČSN 744505 (Podlahy - Společná ustanovení).

Podklad musí být naprosto rovný, suchý, čistý a schopný zatížení. Jakékoliv nerovnosti v podlaze větší než 2 mm na min. 1 m musejí být odborně vyrovnány (podle ČSN 744505). Rovnost podkladu lze podle současných norem nejlépe zjistit pomocí vodovážné lati nebo 250 cm vodováhy. Nesmějí být zjištěny žádné posuny, stupně a podobné nerovnosti. Stavební nečistoty, jako jsou zbytky malby nebo omítky a podobně, zcela odstraňte.

K utěsnění podkladu ve vlhkých prostorách se doporučuje aplikovat nátěrovou izolaci. Pokud jde o zpracování podkladů, a zejména o utěsnění stěn a podlah ve vlhkých prostorách, odkazujeme na používání hydroizolačních těsnicích materiálů používaných při kladení keramických obkladů. Podlaha není určena pro přímý ostřik vodou a není ani trvale vodotěsná, neboť zámky jsou zaklapovací. Jako preventivní opatření k ochraně před pronikáním vlhkosti do podkladu lze použít PE fólii s přelepenými spoji.

Zkontrolujte na dobrém světle, zda panely nejsou poškozené. Desky s viditelnými vadami mimo příslušné tolerance, například výškové odchylky, lesk, rozměry a barva, se odloží a budou bezplatně vyměněny. Po použití panelů již nemáte právo na reklamaci.

Výrobek se pokládá jako plovoucí podlaha a nesmí se šroubovat, přitloukat hřebíky, lepit ani připevňovat k podkladu v jednotlivých bodech, např. pomocí dveřní zarážky nebo těžkých předmětů.

Pod 5 mm produkt, který je na rubové straně opatřen pěnovou vrstvou, nepokládejte žádný podkladový materiál. 

Koberce, pěnové PVC podlahy a všechny druhy pěnových materiálů vždy odstraňte, protože nejsou vhodnými podklady. V opačném případě při chození po povrchu může docházet k prudkému pohybu a silnému tlaku na okraji a mohou se vytvářet mezery. Koberce odstraňte také z hygienických důvodů. Místa vystavená vlhkosti mohou podpořit bujení plísní a bakterií.

Použití podlahového vytápění (horká voda/elektřina) je možné, pouze pokud je odborně nainstalováno a pokud vytápění funguje správně. Dodávka a pokládka podlahového vytápění musí odpovídat nejnovějšímu stavu techniky a musí být uvedena do provozu specializovanou firmou v souladu s příslušnými kritérii pro vytápění. Podlahové vytápění musí být položeno a provozováno po celé ploše místnosti. Částečné podlahové vytápění není přípustné. na povrchu přiléhajícím ke spodní straně podlahové krytiny nesmí být nikde po celé ploše překročena teplota 27 °C. Za všech okolností zamezte hromadění tepla pod jakýmikoli pokrytými plochami, jako pod koberci. Jakékoli reklamace v souvislosti s provozem nebo montáží podlahového vytápění jsou vyloučeny. Reklamace jsou přípustné pouze v rozsahu našich všeobecných záručních podmínek.

U podkladů s podlahovým topením i bez něj musí odborný pokladač před pokládkou podlahy provést a zaznamenat nezbytné měření CM. Pro zbytkovou vlhkost platí následující mezní hodnoty:

  • pro potěr na bázi síranu vápenatého max. 0,5 % CM bez podlahového vytápění (0,3 % CM s podlahovým vytápěním)
  • pro cementový potěr max. 2,0 % CM bez podlahového vytápění (1,8 % CM s podlahovým vytápěním).

Instalace plovoucí vinylové podlahy Krono Xonic

Doporučujeme před pokládku panely seřadit tak, aby byl zajištěn požadovaný vzorek fládrování a případně dekorační vzorek. Zkontrolujte také barevnou proměnlivost.

Zkontrolujte, že pokládka je bez pnutí. Aby to bylo zaručeno, je nutná minimální mezera 5—10 mm okolo stěn, sloupů atd. Například při pokládce v ploše o délce 8 m zvolte okrajovou mezeru minimálně 5 mm a pro pokládku v ploše o délce maximálně 20 m, musí být po okrajová dilatace alespoň 10 mm. Do okrajových ani dilatačních spár neumisťujte kabely ani jiné materiály.

Mezi místnostmi nebo v místnostech s členitým půdorysem vždy vytvořte dilatační mezery. Například v místě přechodu obývacího pokoje do ložnice, tj. mezi místnostmi s různou užitnou teplotou, nainstalujte přechodovu lištu, jinak může vznikat pnutí s následným poškozením. V souladu s aktuálním stavem technologií se všechny spáry (vyžadované z technických důvodů) přenášejí z podkladu do podlahové krytiny, např. pohybové mezery mezi plochami potěru. Pokud takové mezery přemostíte, může dojít k poškození podlahové krytiny.

Pokud okna dosahují až na úroveň podlahy, musí být zajištěno dostatečné zastínění, větrání a pokládka bez pnutí. Sluneční záření může způsobit výrazné zvýšení teploty a může vést k trvalé deformaci podlahy. Udržujte minimální teplotní odchylky. Plovoucí podlaha nesmí být v žádném případě postižena rozměrovými změnami způsobenými změnou teplot.

Podlahu není dovoleno žádným způsobem fixovat. Zvýšení teploty např. z 15 °C na 30 °C způsobuje rozměrovou změnu přibližně 0,5 mm/m. Pokud teplota stoupne na 40 °C, bude změna 1,0 mm/m. Podlahová krytina se při poklesu teploty chová podobně. Při teplotách pod 10 °C je rozměrová změna velmi malá. Přípustné jsou teploty v místnosti od -40 °C do +45 °C. Vyšší teploty mohou způsobit trvalou deformaci podlahy. Při teplotách pod 0 °C se snižuje pružnost produktu.

Doporučení: Pokládejte panely tak, aby na délku probíhaly ve směru hlavního zdroje světla. Přirozeného rozsahu barevné změny se dosahuje vysoce přesným dekoračním potiskem. Panely tedy vždy pokládejte jako mix z několika balení, protože tímto způsobem můžete ovlivnit barevný efekt podlahy v prostoru.

Nejprve změřte rozměry místnosti, aby bylo možné určit, zda bude nutné zmenšit šířku první řady panelů. Nejsou-li stěny rovné, přeneste průběh stěny do první řady panelů a odpovídajícím způsobem panely ořízněte. Pokud má poslední řada panelů šířku menší než 19,2 cm, rozdělte šířku zbývající mezery rovnoměrně mezi první a poslední řadu panelů tak, aby se obě řady seřízly na stejnou šířku panelu. Je-li zbývající mezera menší než 10 cm, musíte rozdělit šířku zbývající mezery rovnoměrně mezi první a poslední řadu panelů tak, aby se obě řady seřízly na stejnou šířku panelů. Profilované části s jazýčkem a drážkou se nepočítají do dilatační mezery a musí být odebrány. Zkontrolujte na panelech, která strana je s jazýčkem a která s drážkou.

Začněte pokládat panely v levém rohu místnosti. Položte první panel krátkou a dlouhou stranou s jazýčkem směrem ke stěně a zajistěte mezery mezi hranami pomocí distančních tělísek. Zaklapněte druhý panel na čelní straně (krátká strana) s jazýčkem na profilu drážky dříve položeného prvního panelu, a to tak, že jej umístíte na stranu protilehlého profilu prvního panelu a potom jej poklepete pomocí přiklepávacího bloku a kladiva. 

Ujistěte se, že podélné hrany jsou jednotně zarovnané, bez posunů a že tvoří rovnou linii. Je to nezbytné, aby bylo možné při pokládce druhé řady panelů vložit panely do podélného profilu bez mezer. Zaklapujte další panely, dokud nedosáhnete konce první řady.

Natočte poslední panel v první řadě o 180° pro zaříznutí nebo tvarové ořezání a položte jej dekorací směrem nahoru podél řady, která je již položená na místě (drážkovaný konec k drážkovanému konci), a strany zdi. Vezměte v úvahu okrajové mezery 5—10 mm na čelní straně. Vyznačte délku panelu a seřízněte na daný rozměr. Aby se zabránilo rozštěpení okrajů, obraťte stranu s dekorem při používání elektrických děrovacích pil nebo ručních kotoučových pil směrem dolů. Jinak řezejte od vrchní strany panelu. Každou novou řadu začněte zbylým kusem (minimální délka 40 cm) z předchozí řady.

Druhou řadu začněte buď polovičním panelem nebo zbylým kusem z první řady. Přitom dbejte, aby panel nebyl kratší než 40 cm nebo delší než 90 cm. Posun spojovacích spár (posun spár probíhajících v příčném směru) musí být v každém případě nejméně 40 cm mezi řadami (věnujte pozornost vzoru spojovacích spár u kamenných dekorů). Uspořádejte panelové prvky v druhé řadě řádku tak, aby dlouhé strany panelů v první a druhé řadě ležely rovnoběžně nad sebou.

Zvedněte panelový prvek na dlouhé straně orientované do místnosti (strana s drážkou) přibližně o 30—40 cm (pod úhlem přibližně 20°). Jazýček panelu ve druhé řadě se zasune do drážky na první řadě ve vyzdvižené oblasti. Panel opatrně sklápějte, dokud úplně nedolehne na podklad. Chcete-li položit druhý panel ve druhé řadě, znovu nejprve umístěte jazýček jeho podélné strany pod úhlem shora do podélné drážky v první řadě (pod úhlem přibližně 20°). Nyní zasunujte tento panel v této šikmé poloze směrem k čelní straně prvního panelu ve druhé řadě, dokud jazýček na čelní straně a drážka v druhém panelu do sebe dokonale nezapadnou. Nyní pomalu sklápějte panel, aby profily na sebe vzájemně dosedly. Nyní jej pomocí přiklepávacího bloku umístěte rovnoběžně s krátkou stranou přímo nad profilem a přiklepněte profil tak, aby se uzamkl. 

Tento postup opakujte po celé druhé řadě (zazipování), dokud nejsou první a druhá řada společně položeny bez mezer a bez výškového posunu. Pokud napojujete první a druhou řadu, dbejte, aby panely byly položeny bez jakéhokoli posunu podélné strany. Následné řady se pak pokládají jako v případě 2. řady, přičemž se bere v úvahu nutnost dostatečného posunu příčných spojovacích spár. V závěrečné řadě je nutno opět dbát na zajištění kontaktu bez pnutí (s dilatační mezerou minimálně 5—10 mm od stěny).

Pro topné potrubí je nutno vyřezat otvory o 10—20 mm větší než průměr potrubí. Vyřízněte „ořezaný kus", přilepte jej, umístěte a zafixujte pomocí bloku, dokud lepidlo na PVC nevytvrdne. Poté zakryjte výřezy radiátorovými pouzdry.

Zkraťte dveřní zárubně tak, aby se pod ně vešel panel včetně mezery 2—3 mm.

Po pokládce odstraňte distanční tělíska. Pro dokončení přidělejte ke stěně vodítka soklové lišty a zasuňte vhodně oříznutou lištu.

Údržba plovoucí vinylové podlahy Krono Xonic

Místa u krbů odpovídajícím způsobem chraňte před sálavým teplem a žhavými oharky/padajícími předměty. Okamžitě po pokládce veškerý pohyblivý nábytek opatřete pevně připevněnými plstěnými podložkami. Používejte pouze měkká, rovná nábytková kolečka (EN 12529 typ W) se světlým běhounem. Pokud je to nutné, umístěte pod kolečka ochrannou podložku.

Při expozici intenzivnímu slunečnímu záření může podlaha vykazovat deformace. Abyste tomu zabránili, zajistěte stínění nebo proveďte jiné opatření s podobným účinkem. Také zamezte silnému sálání ze zdrojů tepla. V případě trvalejších odchylek od obvyklé teploty místnosti může dojít např. ke změnám rozměrů podlahové desky nebo vyboulení některých míst. Reklamace, které lze přičíst účinkům nepřípustných teplot, nebudou uznány.

Zajistěte, aby se při použití podlahového vytápění neakumulovalo teplo pod zakrytými místy (např. koberce a nábytek). Pod zakrytými místy nesmí teplota překročit 27 °C. Květináče, vázy apod. musí být umístěny na odkapávací misce, do které se bude shromažďovat veškerá voda, protože jinak by se podlaha vzdouvala a docházelo by k odbarvení.

Varování! Ve vstupních prostorech používejte rohožku vhodné velikosti, která zachytí nečistoty, aby se do místnosti nezanášely kamínky nebo jiné materiály ulpělé na podrážkách bot, které by mohly podlahu poškodit.

Skleněné třísky a jiné agresivní materiály, které poškozují povrch podlahy, je třeba okamžitě odstranit. Rozlité tekutiny co nejdříve setřete nebo odstraňte.

Automobilové pneumatiky a gumové rohože mohou způsobovat změny barevnosti dekorů světlých a středních barev. Zvláštní aplikace látek, které působí skvrny (např. vlasová barviva v kadeřnických salonech) nejprve otestujte na zkušebním vzorku. Může docházet k nevratným barevným změnám.

Čištění

Odstraňte volnou nečistotu smetákem nebo vysavačem vhodným pro tvrdé podlahy.

K čištění po pokládce, k základnímu i údržbovému čištění používejte pouze čisticí prostředky na designové podlahy z řady doplňků.

Čištění po pokládce a základní čištění:

Odstraňte hrubou nečistotu smetákem nebo vysavačem. Jsou-li místa silně znečištěná, nařeďte čisticí prostředek na designové podlahy v poměru 1:10 (1 litr podlahového čističe na 10 litrů vody), u lehce znečištěných ploch snižte koncentraci podle stupně znečištění. Roztok čisticího prostředku rozptylte po podlahové krytině, nechte roztok chvíli působit a poté povrch očistěte. Uvolněnou nečistotu setřete širokými absorpčními mopy a na větší plochy použijte vysavač na mokré čištění s adaptérem pro tvrdé podlahy. Vytřete plochu čistou vodou, aby se povrch neutralizoval.

Denní čištění:

Nařeďte čisticí prostředek na designové podlahy v poměru 1:200 (50 ml čisticího prostředku na 10 litrů vody) a podlahu vytřete tímto roztokem. Poznámka: Dbejte, aby se na citlivé povrchy (např. dřevo, kov) nedostala mokrá uvolněná nečistota.

Spotřeba čisticího prostředku:

Přibližně 2 litry na 100 m2 (čištění po pokládce) Přibližně 0,1 litru na 100 m2 (denní čištění)

Obecné poznámky

Texturované povrchy vždy vyčistěte ve směru textury. Otisky stop a špínu lze otřít vlhkým, vyždímaným hadříkem. Dodržujte také pokyny uvedené na produktovém štítku.

Leštidla a čisticí prostředky s pěsticími přísadami, jako je vosk, olej a jiné, nejsou vhodné pro ošetřování podlahových krytin. Podlahu neleštěte. Nepoužívejte parní čističe, drátěnky ani nylonové čisticí polštářky, leštidlo na nábytek, práškové nebo tekuté prostředky na drhnutí podlah, bělicí prostředky nebo jiné prostředky pro intenzivní čištění.
Pokud budete postupovat podle těchto pokynů, zachováte hodnotu a pěkný vzhled podlahové krytiny, a také zůstane zachována plná záruka.

Výměna nebo demontáž panelů

Výměna nebo demontáž panelů, které byly položeny jako plovoucí podlaha v obývacích a komerčních prostorách, je možná tak, že nejprve uvolníte celou řadu podél dlouhé strany jejím vyklopením, aby se uvolnila ze zamykacího mechanismu. Poté se panely podobným způsobem uvolní vyklopením ze zámkového mechanismu na čelní hraně. Při provádění této práce postupujte velmi pozorně a opatrně, aby nedošlo k poškození sekcí s jazýčkem a drážkou.

Likvidace

Obraťte se na regionální likvidační firmu, která materiál zlikviduje recyklací. Kód odpadu např. pro Evropu je 17 02 03.

Informace týkající se záruky

Původnímu uživateli je zaručeno, že výrobek v době zakoupení původním zákazníkem neobsahuje za běžných podmínek žádné výrobní vady. Záruka se týká abnormálních změn produktu, pokud byly dodrženy pokyny uvedené v návodu k pokládce. Záruka se vztahuje na výměnu vadných podlahových desek za desky podobné kvality v případě oprávněné reklamace. Záruka nezahrnuje žádnou finanční náhradu ani žádnou úhradu nákladů na demontáž poškozené podlahy a instalaci nové podlahy. Záruka se nevztahuje na normální oděr a normální opotřebení, poškození a změny způsobené nedodržením pokynů k pokládce, nesprávným čištěním nebo nevhodnými čisticími materiály, nevhodným používáním podlahy, poškozením těžkými předměty a jejich nesprávným přemísťováním, poškozením nečistotou, pískem, třískami a poškrábáním.

Instalační videomanuál Krono Xonic 

 

  


Pokládka a údržba plovoucí vinylové podlahy Rocko

Přihlášení

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci webu a analýze návštěvnosti soubory cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím" souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu. 
Zjistit více o ochraně soukromí.