Reklamační řád

společnosti ANVI TRADE s.r.o.; Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10-Hostivař, IČ: 63990920

Všeobecní ustanovení

1. Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uplatnění práv z vadného plnění (uplatnění reklamace) v souladu s ust. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ).
2. ANVI TRADE s.r.o. (dále jen prodávající) odpovídá zákazníkům za to, že zboží jím prodávané má jakost a užitné vlastnosti, které výrobce tohoto zboží deklaruje.
3. Kupující může právo z vadného plnění uplatnit u společnosti prodávajícího pouze u zboží, které vykazuje vady a bylo zakoupené u prodávajícího.
4. Vada není běžné opotřebení zboží vzniklé jeho užíváním. Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho nesprávného používání, špatné manipulace, nevhodného skladování nebo nedodržení technologických pokynů výrobce při aplikaci.
5. Reklamaci nelze uplatnit na zboží prodané za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Místo a způsob uplatnění reklamace

1. Nákup reklamovaného výrobku prokáže kupující originálem nákupního dokladu a dodacího listu s podpisem převzetí zboží, a to i v případě, že zboží bylo kupujícímu přivezeno smluvním přepravcem.
2. Kupující uplatňuje reklamaci osobně, popřípadě písemně. Reklamace musí obsahovat identifikaci výrobku, popis vad nebo přesné určení, jak se vada projevuje a vadné množství. Nedodržení uvedeného reklamačního postupu má za následek zánik nároků uplatňovaných kupujícím z titulu vad výrobku.
3. Prodávající má právo při posouzení reklamace provést prohlídku reklamovaného zboží, reklamované zboží musí být k dispozici prodávajícímu až do konečného vyřešení reklamace.
4. O reklamaci sepíše odpovědný pracovník prodávajícího Reklamační zápis, který musí být podepsán oběma stranami. Originál Reklamačního zápisu musí být předán kupujícímu.

Odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní

V případě, že jste spotřebitel (nenakupujete na živnostenský list nebo firmu), máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Tento nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

Zboží můžete vrátit na naší prodejně, ve které jste jej vyzvedl. Právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to zasláním zboží na adresu:

Reklamační oddělení, ANVI TRADE s.r.o., Vídeňská 744/2, 140 00 Praha 4 - Krč

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží na naše reklamační oddělení. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem.
Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty. V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

K vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, ze kterého je zřejmé, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Lhůta odpovědnosti za vadné plnění

1. Záruka za jakost zboží je stanovena zákonem v ust. § 2113 NOZ. U spotřebního zboží činí záruční doba 24 měsíců, není-li pro konkrétní případy stanovena délka záruky jiná. Záruční doba počíná běžet převzetím zboží. Kupující je povinen podat reklamaci prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistil, nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich zjištění.

Způsob a řešení reklamace

1. Záruční doba u spotřebního zboží činí 24 měsíců, vyjma zboží, které má omezenou dobu expirace vyznačenou na obalu. Záruční doba je u tohoto zboží totožná s lhůtou expirace.
2. Jakýkoli předmět kupní smlouvy, prodávaná věc, musí být při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, přičemž rozpor, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci (v záruční době), se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci anebo pokud se neprokáže opak.
3. Kupující může při reklamaci vad zboží, zakládá-li vada nepodstatné porušení smlouvy prodávajícím, uplatnit nároky uvedené v § 2107 NOZ – nepodstatné porušení smlouvy, tj. právo na výměnu věci (popř. její části), právo na opravu věci a právo na slevu z kupní ceny.
4. Kupující může při reklamaci vad zboží, zakládá-li vada podstatné porušení smlouvy prodávajícím, uplatnit nároky uvedené v § 2106 NOZ – podstatné porušení smlouvy, tj. právo na výměnu věci (popř. její části), právo na opravu věci, právo na slevu z kupní ceny nebo právo od smlouvy odstoupit. Kupující musí prodávajícímu při uplatnění reklamace (popř. bezodkladně poté) sdělit, jaké z uvedených práv využívá; pokud kupující právo včas nezvolí, má pouze práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
5. Prodávající či jím pověřený pracovník má povinnost rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů, do lhůty se ovšem nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku k odbornému posouzení vady.
6. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přičemž po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako u vady, kterou nelze odstranit.
7. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil (Reklamační zápis), a v případě odstranění vady opravou též sdělit předpokládanou dobu opravy.
8. Po posouzení reklamace, pokud není možné rozhodnout ihned, zašle prodávající kupujícímu Rozhodnutí o reklamaci.
9. Doba od uplatnění práva z vadného plnění až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nezapočítává.
10. Práva z vadného plnění musí být uplatněna v záruční době, jinak zaniknou.

Závěreční ustanovení

1. Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 1. 1. 2015. Tímto dnem končí platnost dosavadního reklamačního řádu

 

ANVI TRADE s.r.o.